FAQ

ხშირად დასმული კითხვები

როგორც კლიენტი, თქვენ გადაწყვეტთ თქვენი საქმის ზოგად მიმართულებას. როგორც თქვენი ადვოკატი, ჩვენ გაწვდით იურიდიულ რჩევებს თქვენი საქმის წინსვლის სხვადასხვა ვარიანტების შესახებ, მათ შორის თითოეულთან დაკავშირებულ დადებითსა თუ უარყოფით მხარეებსა და ხარჯებს. ჩვენ ჩვეულებრივ რეკომენდაციას გავცემთ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება თქვენი იქნება. შემდეგ კი გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც აუცილებელია თქვენი მითითებების შესასრულებლად.

ჩვენ არ შეგვიძლია კლიენტისგან მივიღოთ მითითებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ჩვენს მოვალეობებს სასამართლოების, სხვა ადვოკატების ან საზოგადოების წინაშე. ალბერტას სამართლის საზოგადოების ქცევის კოდექსი აყალიბებს სტანდარტებს, რომლებიც ჩვენ, როგორც იურისტებმა უნდა დავაკმაყოფილოთ.

ადვოკატსა და კლიენტს შორის გარკვეული კომუნიკაციები აბსოლუტურად კონფიდენციალურია. ეს ცნობილია როგორც “ადვოკატი-კლიენტის პრივილეგია”. ამის გამო, თქვენ შეგიძლიათ თქვენს ადვოკატს მიაწოდოთ ყველა ის ფაქტი, რაც თქვენს საკითხს ეხება, იმის შიშის გარეშე, რომ რაიმე ინფორმაცია გასაჯაროვდება.

ყველა ადვოკატი-კლიენტის კომუნიკაცია არ არის პრივილეგირებული. პრივილეგია წარმოიქმნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც კლიენტი ავლენს ინფორმაციას კონფიდენციალურად იურიდიული კონსულტაციის ან მომსახურების მისაღებად. ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ აწვდით თქვენს ადვოკატს, რომელიც არ არის პრივილეგირებული, სანაცვლოდ განიხილება, როგორც კონფიდენციალური და შეიძლება გამჟღავნდეს გარკვეულ გარემოებებში. ალბერტას სამართლის საზოგადოების ქცევის კოდექსი ასახავს შეზღუდულ გარემოებებს, რომლებშიც შესაძლებელია კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება.

ჩვენი მომსახურება იყოფა ორ კატეგორიად: საათობრივი და ყოველთვიური.

იურიდიული გადასახადები არის ჩვენი გადასახადი მომსახურებისთვის და ექვემდებარება GST-ს. როგორც წესი, იურიდიული გადასახადები ირიცხება საათობრივი განაკვეთის ან დროის საფუძველზე. საკითხის გადასახდელი დროის განსაზღვრისას ჩვენ ვგულისხმობთ: სატელეფონო ზარებს, ელ.წერილს, შეხვედრებს, მომზადების დროს, კორესპონდენციის გაგზავნას, მიღებას და განხილვას, დოკუმენტების შედგენას, მოგზაურობის დროს, დოკუმენტებისა და ფაილების განხილვას, კვლევას, სასამართლოში გამოსვლებს და იურიდიულ უზრუნველყოფაში დახარჯულ მთელ დროს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოგაწვდით რეგულარულ ანგარიშების ამონაწერს, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი თქვენთვის მოწოდებული სერვისები.

ზოგიერთი იურიდიული მომსახურება გათვალისწინებულია ცალსახა გადასახადით. სხვა სერვისები შეიძლება გაწეული იყოს გადაუდებელ საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც ჩვენი იურიდიული საფასური არის ამ საკითხში ამოღებული თანხის პროცენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

გადახდები არის გადახდები, რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ მესამე პირებს თქვენი სახელით გაწეული ხარჯებისთვის. ჩვენ ვიღებთ ამ ხარჯებს, როგორც თქვენი აგენტი. ზოგიერთი მაგალითი მოიცავს კურიერის გადასახადს, მიწის საკუთრების ოფისის საფასურს, კორპორატიული რეესტრის საფასურს და სასამართლოში შეტანის საფასურს. თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით გადაიხადოთ ჩვენი გადასახადები თქვენს საკითხზე, ისევე როგორც GST, სადაც ეს შესაძლებელია.

არსებობს რამდენიმე გზა:

 • საქართველოში შეგიძლიათ დარჩეთ ნებისმიერი 183 დღით 12 თვის განმავლობაში;
 • მიიღეთ საგადასახადო რეზიდენტობა იმის საფუძველზე, რომ იყოთ მაღალი ღირებულების მქონე ფიზიკური პირი.

 

მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ვარიანტი მარტივია, მეორეს აქვს შემდეგი მოთხოვნები:

 • ფიზიკურ პირს უნდა ჰქონდეს ან 3 მილიონი ლარის აქტივები ან 200 ათასი ლარის შემოსავალი წლიურად ბოლო სამი წლის განმავლობაში.
 • ფიზიკურ პირს უნდა ჰქონდეს საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ან საქართველოს წყაროს შემოსავალი წელიწადში 25 ათასი ლარი.

 

შენიშვნა პირველ ვარიანტთან დაკავშირებით – საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივი ყოფნის დრო არ მოიცავს იმ დროს, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში:

ა) როგორც დიპლომატიური ან საკონსულო სტატუსის მქონე პირი ან მისი ოჯახის წევრი; 

ბ) როგორც საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელი ან საქართველოში უცხო ქვეყნის საჯარო სამსახურში მყოფი პირი. ან როგორც ამ პირის ოჯახის წევრი, გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა;

გ) ერთი უცხო ქვეყნიდან მეორეში საქართველოს ტერიტორიის გავლით გადაადგილებისას;

დ) სამკურნალოდ ან დასასვენებლად.

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა – გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე (გარდა სასოფლო-სამეურნეო მიწისა), რომლის საბაზრო ღირებულება აღემატება 100 ათას აშშ დოლარს ლარში ექვივალენტს და მისი ოჯახის წევრებს. შეიძლება გაიცეს 0.5 – 1 წლის ვადით.

ბინადრობის ნებართვა საინვესტიციო მიზნებისთვის ეძლევა უცხოელებსა და მათი ოჯახის წევრებს ს, რომლებმაც განახორციელეს ინვესტიცია საქართველოში მინიმუმ 300 ათასი აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში (სხვა პირობებიც მოქმედებს). 

ინვესტიციისთვის სპეციფიკური პირობების დაკმაყოფილებიდან 5 წლის შემდეგ – პირს შეუძლია მიიღოს მუდმივი ბინადრობის უფლება.

– უცხოელი, რომელიც ფლობს საკუთრებას საქართველოში არსებულ უძრავ ქონებაზე, რომლის საბაზრო ღირებულება აღემატება 300 ათასი აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში. აღნიშნული ღირებულების ქონების ფლობიდან 5 წლის შემდეგ – პირს უფლება აქვს მიიღოს მუდმივი ბინადრობის უფლება.

შრომითი ბინადრობის ნებართვა – გაიცემა საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად ან დასაქმების მიზნით. საჭიროა შესაბამისი მინ. ხელფასი დაახლ. 1 ათასი ლარი თვეში და მინ. დამსაქმებლის ბრუნვა (35 ათასი ლარი ან 50 ათასი ლარის ბრუნვა ერთ უცხოელზე). შეიძლება გაიცეს 0.5 – 6 წლის ვადით.

იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის აქციონერი და დირექტორი არის საგადასახადო რეზიდენტი ან/და საქართველოს მოქალაქე – კომპანიისთვის საბანკო ანგარიშის გახსნა ძალიან მარტივია და შეიძლება მოხდეს ბანკში ყოფნის გარეშეც.

თუმცა, ეს საკმაოდ რთული პროცედურა ხდება იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ფლობენ არარეზიდენტებს საქართველოში ან არაქართველ დირექტორებთან. ქართულ ბანკებს შეუძლიათ გახსნან ანგარიშები ასეთი ბიზნესისთვის (ასეთი ბიზნესისთვის საბანკო ანგარიშის გახსნაც საკითხავია), მაგრამ ასეც რომ იყოს, ანგარიშები იხურება, თუ კომპანიის კლიენტები არ არიან საქართველოს რეზიდენტები, ან თუ კომპანიას არ მდებარეობს და მუშაობს საქართველოში (მაგ. ოფისი, თანამშრომლები, კონტრაგენტები).

ამიტომ, იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესი ორიენტირებულია საერთაშორისო ბაზარზე მომსახურების ან საქონლის მიწოდებაზე, მიზანშეწონილია შეასრულოს შემდეგი მოთხოვნებიდან მინიმუმ ორი:

 • ჰყავდეს თანამშრომლები საქართველოში;
 • ჰქონდეს რეალური ოფისი საქართველოში;
 • ჰყავდეს კონტრაგენტები (ანუ ქვეკონტრაქტორები) საქართველოში.

 

ასეთ შემთხვევაში საბანკო ანგარიშის დახურვის რისკი იკლებს.

დიახ, ჩვენ შეგვიძლია თქვენი სახელით მიმართოთ. ჩვენ დაგვჭირდება თქვენგან მინდობილობა, რომელიც დამოწმებული და აპოსტილირებული იქნება თქვენს ქვეყანაში და კომპანიის დამფუძნებლების (დამფუძნებლების) პასპორტის ნოტარიულად დამოწმებული და აპოსტილირებული ასლი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას ბანკის მიერ რაიმე გადაწყვეტილების მიღებაზე. ჩვენ გაწვდით ინფორმაციას მხოლოდ ჩვენს გამოცდილებაზე და წინა პრეცედენტებზე დაყრდნობით.

 • იგი თავისუფლდება დივიდენდის გადასახადისგან;
 • ის იხდის მხოლოდ 5%-იან კორპორატიულ საშემოსავლო გადასახადს (ჩვეულებრივი 15%-იანი გადასახადის ნაცვლად);
 • ის იხდის 5%-იან პირად საშემოსავლო გადასახადს მათი თანამშრომლების სახელით (ჩვეულებრივი 20%-იანი გადასახადის ნაცვლად);
 • ქონების გადასახადი (მიწის გარდა) – თავისუფლდება, თუ ასეთი ქონება გამოიყენება მხოლოდ ნებადართული საქმიანობისთვის;
 • 100% დამატებითი საგადასახადო კრედიტი ხელფასებზე და R&D საქმიანობაზე.

ნებადართული საქმიანობები IT ინდუსტრიაში :

 • პროგრამული უზრუნველყოფის გამოშვება;
 • კომპიუტერული თამაშების გამოშვება;
 • სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოშვება;
 • კომპიუტერული პროგრამირება, კონსულტაცია და მასთან დაკავშირებული საქმიანობა;
 • კომპიუტერული პროგრამირების საქმიანობა;
 • საკონსულტაციო საქმიანობა კომპიუტერული ტექნოლოგიების სფეროში;
 • კომპიუტერული მართვის საქმიანობა;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან და კომპიუტერულ მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობა;
 • ციფრული პროდუქტების წარმოება და/ან მიწოდება, მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებული ვერსიების მიწოდება;
 • ვებსაიტის შექმნა და/ან მიწოდება;
 • ვებ ჰოსტინგი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის დისტანციური მოვლა;
 • პროგრამული უზრუნველყოფა და მასთან დაკავშირებული განახლებები;
 • მონაცემთა ბაზაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად სურათების, ტექსტების და ინფორმაციის მიწოდება;
 • სისტემის დისტანციური ადმინისტრირება;
 • გამოყოფილი მეხსიერების მოცულობის ონლაინ მიწოდება;
 • პროგრამულ უზრუნველყოფაზე წვდომის მინიჭება ან ჩამოტვირთვა (მათ შორის, შეძენის/აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფის ან ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფის) და განახლებები;
 • სარეკლამო ბანერების დაბლოკვის პროგრამები;
 • ჩამოტვირთეთ დრაივერები, როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აკავშირებს კომპიუტერებს პერიფერიულ მოწყობილობებთან (როგორიცაა პრინტერი);
 • საიტებზე ფილტრების ავტომატური ონლაინ დაყენება;
 • Firewall-ის ავტომატური ონლაინ ინსტალაცია;

 

ნებადართული საქმიანობა საზღვაო ინდუსტრიაში:

 • გემის დაქირავება ეკიპაჟით ან მის გარეშე (შიშველი ნავის ჩარტერი)
 • მარშრუტის დაგეგმვა და/ან ანალიზი;
 • გემის კაპიტანისთვის მარშრუტის მითითებების მიცემა გემების დამქირავებელთან შეთანხმებით;
 • სტალიების დათვლა, გაცემის ანგარიშის ანალიზი და მართვა;
 • ტვირთთან დაკავშირებული პრეტენზიების, კომერციული და სამართლებრივი საკითხების და წერილობითი ჩარტერინგის ხელშეკრულებების შესახებ დავების მართვა;
 • გემთმშენებლობის ახალი შეკვეთების ან/და მეორადი გემების ყიდვა-გაყიდვის სერვისის ორგანიზება;
 • გემის ფიზიკური მდგომარეობის ზედამხედველობა ან/და გემის მიწოდება შესაბამისი ტექნიკური ნაწილებით ან/და საკვები პროდუქტებით;
 • გემთმშენებლობის, გემების დამაგრების და სარემონტო სამუშაოების კოორდინაცია და ინსპექტირების ჩატარება დარგის მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნების შესაბამისად;
 • ISM კოდექსთან, გემების უსაფრთხო მართვისა და ექსპლუატაციის საერთაშორისო სტანდარტთან და დაბინძურების პრევენციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, დროშებსა და პორტებზე სახელმწიფო კონტროლის მოთხოვნებთან და კლასიფიკაციის ასოციაციის წესებთან.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ქართულ საწარმოს ნებისმიერ შემდეგ შემთხვევაში:

ა) თუ საწარმოს აქვს ნებადართული საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება, რის საფუძველზეც მიმართავს სტატუსის მოპოვებას;

ბ) თუ საწარმო არის არარეზიდენტი საწარმოს წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს ნებადართული საქმიანობის არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება.

 

შეუძლია თუ არა კომპანიას სხვა სერვისების გაწევა საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის არსებობისას?

 

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე კომპანიას უფლება აქვს მიიღოს შემოსავალი სხვა საქმიანობიდან, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი შემოსავალი არ აღემატება სტატუსით ნებადართული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 2%-ს (კალენდარული წლის განმავლობაში). წინააღმდეგ შემთხვევაში, სტატუსი შეიძლება გაუქმდეს.

ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აწარმოებს ბიზნესს, რომელიც არ არის აკრძალული საქმიანობის ჩამონათვალში. მცირე ბიზნესისთვის აკრძალული საქმიანობა შემდეგია:

 1. საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს ლიცენზირებას ან ნებართვას (გარდა ტაქსის მძღოლებისა)
 2. საქმიანობა, რომლის განხორციელებაც მოითხოვს მნიშვნელოვან ინვესტიციას (აქციზური საქონლის წარმოება).
 3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება.
 4. სამედიცინო, არქიტექტურული, იურიდიული ან სანოტარო, აუდიტის, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტების) საქმიანობა.
 5. სათამაშო ბიზნესი.
 6. დაკომპლექტება.
 7. აქციზური საქონლის წარმოება.

შემოსავლის შემდეგი სახეები დაიბეგრება ჩვეულებრივი რეჟიმით, მიუხედავად მცირე ბიზნესის სტატუსისა (მცირე ბიზნესის სტატუსის სპეციალური საგადასახადო რეჟიმით არ ისარგებლებს ქვემოთ):

 1. უძრავი ქონების ლიზინგი/გაქირავება.
 2. შემოსავალი სესხიდან.
 3. მოგება სათამაშო ბიზნესიდან.
 4. საჩუქარი.
 5. შემდეგი ქონების რეალიზაციით მიღებული ჭარბი შემოსავალი:

ა) უძრავი ქონება;

ბ) სატრანსპორტო საშუალება;

გ) ფასიანი ქაღალდები.

 1. სამკვიდრო ქონების სახით მიღებული შემოსავალი.
 2. დივიდენდების სახით მიღებული შემოსავალი.
 3. პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი.
 4. ჰონორარის სახით მიღებული შემოსავალი.
 5. შემოსავალი ვალების პატიებიდან.
 6. კომპანიის წილის რეალიზაციით მიღებული ნამეტი.

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ინდივიდუალური მეწარმე იხდის ბრუნვის მხოლოდ 1%-ს წელიწადში პირადი საშემოსავლო გადასახადის სახით, სანამ არ მიაღწევს 500 000 ლარს.

 

ბრუნვის ამ ლიმიტის მიღწევის შემდეგ ისინი იხდიან 3%-იან პერსონალურ საშემოსავლო გადასახადს, ლიმიტის მიღწევიდან ორი წლის განმავლობაში. სტატუსი უქმდება, თუ ბრუნვა გადააჭარბებს ლიმიტს ზედიზედ ორი წლის განმავლობაში.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები (თიზ) იქმნება საქონლის წარმოების, გადამუშავებისა და იმპორტი/ექსპორტისთვის. თიზ კომპანიები სრულად თავისუფლდებიან ნებისმიერი გადასახადისგან ნებადართული საქმიანობის ფარგლებში.

თიზ-ისგან უცხო ქვეყნებში მომსახურების მიწოდება, ხშირ შემთხვევაში, არ არის გათავისუფლებული გადასახადებისაგან და ექვემდებარება ჩვეულებრივ დაბეგვრას შემოსავლების სამსახურის სახელმძღვანელო N2656-ზე დაყრდნობით, ამიტომ ჩვენ არ გირჩევთ თიზ-ის რეგისტრაციას იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ბიზნესის არსი არის მომსახურების გაწევა საზღვარგარეთ.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: შემოსავლების სამსახურის უახლესი მიდგომის მიხედვით – თიზ კომპანიებს არ თავისუფლდებიან გადასახადებისგან, თუ ისინი ეწევიან ჩამოთვლილთაგან შემდეგ საქმიანობებს:

 • მომსახურების გაწევა და/ან
 • საქონლის ვაჭრობა მათი საკმარისი გადამუშავების გარეშე (HS კოდების საკმარისი ცვლილება) საქართველოში.
 • შემოსავლების სამსახური ხაზს უსვამს, რომ საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისთვის თიზის კომპანიებმა უნდა აწარმოონ ან გადაამუშაონ თიზ-ის ტერიტორიაზე იმპორტირებული/ექსპორტირებული საქონელი.

ვირტუალური ზონის სუბიექტი (VZE) არის საქართველოში რეგისტრირებული შპს ან სს, რომელიც ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) მომსახურებას საზღვარგარეთ და იღებს სტატუსს საქართველოს ხელისუფლებისგან.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფარგლებში საქართველოს საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს შემდეგ საქმიანობას: კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების შესწავლა, მხარდაჭერა, განვითარება, დიზაინი, წარმოება და დანერგვა, რის შედეგადაც მიიღება პროგრამული პროდუქტები.

ორი განსხვავებული რეჟიმია დადგენილი საერთო ფონდებისა და საინვესტიციო კომპანიებისთვის.

საერთო სახსრების დაბეგვრა

 1. საერთო ფონდის დასაბეგრი შემოსავალი/ზარალი განისაზღვრება ინდივიდუალურად წილის თითოეული მფლობელისთვის საერთო ფონდში მისი წილის პროპორციულად (კაპიტალის მოგება ან კაპიტალის დანაკარგი, აქტივების მმართველ კომპანიასთან დაკავშირებული ხარჯები/საკომისიოები გამოიქვითება).
 2. საგადასახადო ანგარიშგება (საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენა) ხდება თავად თითოეული ერთეულის მფლობელის მიერ. საერთო ფონდის ან აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ ასეთი ვალდებულებები არ არის.
 3. საერთო ფონდების საქმიანობა არ ქმნის საქართველოში მუდმივ დაწესებულებას წილის მფლობელისთვის.
 4. ფონდების საქმიანობიდან მიღებული მოგების განაწილება არ ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადს.

 საინვესტიციო კომპანიების დაბეგვრა

 1. საინვესტიციო კომპანიები თავისუფლდებიან დივიდენდის გადასახადისგან.
 2. საინვესტიციო კომპანიები თავისუფლდებიან კორპორატიული გადასახადისგან (CIT) საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე: გაწეულ ხარჯებზე ან სხვა გადასახდელებზე, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან; საქონლის/მომსახურების უფასო მიწოდება ან/და თანხის გადარიცხვა; კოდექსით განსაზღვრულ ლიმიტულ ოდენობაზე გადახდილი წარმომადგენლობითი ხარჯები.
 3. 5% CIT ფიზიკურ პირზე (რეზიდენტი ან არარეზიდენტი) საბანკო დეპოზიტებში და/ან ფინანსურ ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციებიდან მოგების განაწილებაზე (გარდა საქართველოს რეზიდენტი კომპანიის მოგების განაწილებისა). ყველა სხვა შემთხვევაში – CIT არის 15%.
 4. CIT-ისგან სრული გათავისუფლება ფიზიკურ პირზე (რეზიდენტი ან არარეზიდენტი), თუ დივიდენდი ნაწილდება მოგებიდან, რომ:

ა) არ განეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს;

ბ) მიეკუთვნება რეზიდენტი იურიდიული პირის მიერ საქართველოში გამოშვებულ და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ საჯარო შეთავაზებაზე აღიარებული წილობრივი ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულ შემოსავალს;

გ) მიეკუთვნება რეზიდენტი იურიდიული პირის მიერ საქართველოში საჯარო შეთავაზებაზე გამოშვებული და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ორგანიზებულ ბაზარზე დასაშვებად აღიარებულ სასესხო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავალს ან ამ ფასიანი ქაღალდიდან მიღებულ შემოსავალს. ინტერესი;

დ) მიეკუთვნება საქართველოს მთავრობის ან საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გამოშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულ ჭარბ შემოსავალს ან ამ ფასიანი ქაღალდებიდან ან კომერციულ ბანკში განთავსებული დეპოზიტის პროცენტის სახით მიღებულ შემოსავალს.

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ „სტანდარტული/ჩვეულებრივი“ საგადასახადო განაკვეთები, თუმცა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მრავალი საგადასახადო შეღავათი, რომელიც შეიძლება მოქმედებდეს და სტატუსები, რომლებიც შეიძლება მოიპოვოს ქართულმა ბიზნესმა საგადასახადო შეღავათებისთვის. ამიტომ, ქვემოთ მოცემული განაკვეთები მხოლოდ მითითებისთვისაა და თითოეული ტრანზაქცია, ბიზნესი, ქონების ფლობა ან სხვა დასაბეგრი ობიექტი/სუბიექტი ექვემდებარება ცალკეულ ღრმა და პერსონალურ ანალიზს.

 • 20% პირადი საშემოსავლო გადასახადი
 • 15% კორპორატიული მოგების გადასახადი (დივიდენდის განაწილების ან დივიდენდის სავარაუდო განაწილებისას);
 • 5% დივიდენდის გადასახადი;
 • 0 – 20% დაკავების გადასახადი;
 • 0 – 18% დღგ, უკუ დარიცხული დღგ;
 • 0 – 1% ქონების გადასახადი
 • 0 – 12% იმპორტის გადასახადი;
 • აქციზის გადასახადი (სრულად დამოკიდებულია აქციზურ საქონელზე)

საქართველოში ყველაზე გავრცელებული ბიზნეს ფორმებია:

 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (მისი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება მთელი მისი აქტივებით);
 • სააქციო საზოგადოება (ასეთი ბიზნესის კაპიტალი დაყოფილია გარკვეული კლასისა და რაოდენობის აქციებად; სააქციო საზოგადოების პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება მისი მთელი აქტივით);
 • ინდმეწარმე (ის არ არის იურიდიული პირი და მისი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება ფიზიკური პირის ყველა აქტივით, რომელიც რეგისტრირებულია ინდმეწარმედ).

თუმცა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია დაგეხმაროთ სხვა ბიზნეს ფორმების რეგისტრაციაში, როგორიცაა:

 • საერთო ამხანაგობა;
 • შეზღუდული ამხანაგობა;
 • კოოპერატივი;
 • არაკომერციული ორგანიზაცია (რომელიც არ არის ბიზნეს ფორმა), რომელიც ფართოდ გამოიყენება არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და სხვა სოციალური პლატფორმებისთვის, ასევე შეიძლება დარეგისტრირდეს საქართველოში.

დიახ, შეგიძლიათ. კომპანიის დისტანციური ინკორპორაციისთვის დაგვჭირდება თქვენგან მინდობილობა (PoA)

ჩვენ მოგაწვდით საჭირო POA-ს პროექტს;

თქვენ ამობეჭდავთ და ხელს აწერთ ნოტარიუსის წინაშე, რათა თქვენი ხელმოწერა გახდეს ნოტარიულად დამოწმებული;

ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი, შემდგომი ლეგალიზებისთვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თქვენს ქვეყანაში საქართველოს საელჩოს ან აპოსტილის მიერ (თუ ქვეყანა, საიდანაც თქვენ გასცემთ PoA-ს, არის ჰააგის აპოსტილის კონვენციის მხარე); გთხოვთ გაითვალისწინოთ – ლეგალიზაცია და აპოსტილი არ არის საჭირო დსთ-ს ქვეყნების დოკუმენტებისთვის;

დოკუმენტის აპოსტილაციის ან ლეგალიზების შემდეგ კი, თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ დოკუმენტი ორიგინალური ფორმით ჩვენ (ფოსტით/ექსპრეს მიწოდებით).

საინვესტიციო ფონდი არის კოლექტიური საინვესტიციო სქემა, რომელიც იღებს კაპიტალს ინვესტორებისგან, აღნიშნული ინვესტორების სასარგებლოდ, ასეთი ფონდის განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად. საინვესტიციო ფონდი უნდა იყოს რეგისტრირებული და სათანადო ლიცენზირებული. ასეთი ოპერაციების წესები მოცემულია საქართველოს კანონში საინვესტიციო ფონდების შესახებ. წესები განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რა სახის ოპერაციების განხორციელება სურს ფონდს.

საინვესტიციო ფონდების ორი ფორმა არსებობს:

 • საერთო ფონდი (საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ახორციელებს საქმიანობას სახელშეკრულებო სქემით, იურიდიული პირის ჩამოყალიბების გარეშე). საერთო ფონდს უნდა მართავდეს აქტივების მმართველი კომპანია;
 • საინვესტიციო კომპანია (საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ახორციელებს საქმიანობას იურიდიულ პირად. მას შეიძლება ჰქონდეს აქტივების მმართველი კომპანია, რომელიც ახორციელებს მის წარმომადგენლობით ფუნქციას).

საინვესტიციო ფონდი შეიძლება იყოს სამი ტიპის:

 1. დახურული საინვესტიციო ფონდი – საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც არ შეუძლია განუწყვეტლივ გამოუშვას წილები და რომლის წილის მფლობელებს არ აქვთ უფლება მოითხოვონ თავიანთი წილის (ერთეულების) გამოსყიდვა საინვესტიციო ფონდის ლიკვიდაციამდე, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. საქართველოს კანონმდებლობით;
 2. ღია საინვესტიციო ფონდი – საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც შეუძლია განუწყვეტლივ გამოუშვას წილები და რომლის აქციონერებს უფლება აქვთ მოითხოვონ თავიანთი წილის (ერთეულების) გამოსყიდვა, პირდაპირ ან ირიბად, საინვესტიციო ფონდის აქტივებიდან, შესაბამისად. მისი დამფუძნებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული პროცედურა;
 3. ინტერვალური საინვესტიციო ფონდი – საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც შეუძლია გამოსცეს წილები მისი დამფუძნებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული წესით და სიხშირით, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ, და რომლის აქციონერებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათი გამოსყიდვა. ერთეული (ერთეულები), პირდაპირ ან ირიბად, საინვესტიციო ფონდის აქტივებიდან.
დაგვიკავშირდით
0322 19 44 94
ბესარიონ ჟღენტის ქ. 16 თბილისი, საქართველო, 0183
contact@justiceleague.ge